وقتی دو عنصر به گونه‌ای به یکدیگر نزدیک می‌شوند که دامنه دستاوردهایی که با هم می‌توانند به دست آورند بسیار بیشتر از مجموع چیزهایی است که می‌توانند به طور جداگانه به دست آورند، آنها با Synergy عمل می‌کنند.»

 

RL بال

سینرژی چیست؟

کاوشگرهای هم افزایی

در طول هزاره ها ، سنت های مختلف ، بسیاری از آنها به وضوح جنسی مثبت ، رویکردهایی در رابطه با رابطه جنسی ثبت کرده اند که توصیه به پرورش آگاهانه ، دقیق مراقبت از انرژی جنسی برای تقویت و حفظ روابط صمیمی ، گسترش آگاهی و بهبود رفاه می کند. 

جذاب به نظر می رسد؟ بازدید کنید رسم و رسوم برای اطلاعات تاریخی، پژوهش برای یافته های مربوطه، و  شروع به کار برای بیشتر. یا ما را مرور کنید وبلاگ.

کاوشگرهای هم افزایی