"രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം സമീപിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് നേടാനാകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി അവർക്ക് വെവ്വേറെ നേടാനാകുന്നതിന്റെ ആകെത്തുകയെ മറികടക്കുന്നു, അവ സമന്വയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു."

 

ആർഎൽ വിംഗ്

എന്താണ് സിനർജി?

സമന്വയ പര്യവേക്ഷകർ ഹൃദയത്തിൽ കൈകോർക്കുന്നു

സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി, വിവിധ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, അവയിൽ പലതും വ്യത്യസ്‌തമായി സെക്‌സ്-പോസിറ്റീവ്, സെക്‌സിനോടുള്ള രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സമീപനങ്ങൾ, അടുപ്പമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും, അവബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ക്ഷേമം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലൈംഗിക ഊർജ്ജം ബോധപൂർവവും ശ്രദ്ധാപൂർവവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. 

കൗതുകകരമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ? സന്ദർശിക്കുക പാരമ്പര്യം ചരിത്രപരമായ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഗവേഷണം പ്രസക്തമായ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക്, കൂടാതെ  ആരംഭിക്കുക കൂടുതൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രൗസ് ബ്ലോഗ്.

സിനർജി പര്യവേക്ഷകർ