ਸਿਨਰਜੀ ਐਕਸਪਲੋਰਰ

ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ-ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿੰਗਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜੋ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚੇਤੰਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਆਵਾਜ਼? ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ...

ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੱਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਨਰਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਐਲ ਵਿੰਗ

ਰੁਚੀ ਦੇ ਲੇਖ


SYNERGY - ਕਿਤਾਬ

ਸੰਗ੍ਯਾ- ਪੁਸਤਕ

ਅਧਿਆਇ 1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਸਿੰਨਰਜੀ ਲਵਮੇਕਿੰਗ (“ਸਿੰਨਰਜੀ”) ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ, ਖਿਲੰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।